LA MASSONERIA

En què consisteix el treball maçònic?

El treball maçònic s'efectua durant les reunions anomenades Tingudes, en un local que es diu Temple. El treball es desenvolupa segons un mètode ritual i simbòlic, que troba les seves arrels en la tradició de la Francmaçoneria universal. Durant la Tinguda, el ritual integra els Maçons en un context que els aïlla de l'agitació exterior.
Tot membre pot expressar les seves opinions, amb franquesa i mesura, en total llibertat i confiança, després d'haver sol · licitat la paraula. S'analitzen totes les opinions amb un esperit de Tolerància i Fraternitat. Els Aprenents se sotmeten a la llei del silenci, que correspon a un temps de reflexió. Els símbols es proposen per convidar a la reflexió per tal de desxifrar-los.
A les Federacions, els membres participen en l'estudi de temes anuals, socials i simbòlics. Els estudis amb resultat social poden desembocar en síntesi que es difonen en el món profà per ser, eventualment, utilitzades pels legisladors.
 
D'altra banda, es convida a totes les Lògies a estudiar un tema internacional, l'informe sintètic es presenta en els Convents Internacionals. A més d'aquests temes que les Lògies voten, es pot estudiar a les mateixes qualsevol altre tema filosòfic, simbòlic o social, després d'haver sotmès a votació. L'assistència als treballs de la Lògia és indispensable, atesa la importància de la vida comunitària en les Tingudes.
Ningú pot convertir-se en veritable "Maçó", en el veritable sentit de la paraula, si no assisteix freqüentment a les reunions, ja que és en la Lògia, gràcies a la participació en els treballs, a la reflexió ia l'intercanvi, on té lloc tal procés. Tot ésser humà, qualsevol sigui l'origen o el nivell d'instrucció, és capaç de realitzar aquest treball sobre si mateix, aquest treball de recerca i de reflexió.
Aquest és el sentit de l'adagi socràtic: "Coneix-te a tu mateix". El camí iniciàtic no proposa només un treball intel · lectual, sinó que requereix també d'intuïció, imaginació, creació i afectivitat, el que abasta la totalitat del Camí filosòfic de l'ésser humà.
A través d'un llenguatge compartit-el dels símbols-i sobre la base d'una cultura compartida-la de la tradició-, recolzant-se en el ritual, els Francmaçons aconsegueixen una capacitat d'escoltar a l'altre i una qualitat de diàleg que afavoreix l'intercanvi d'idees i prepara el futur.
És la Francmaçoneria una secta?
Primer caldria definir el que és una secta, donat l'actual abús que s'està fent d'aquest terme. Si el terme "secta" s'usa en el sentit original i neutral de subgrup dissident dins d'una religió, la Francmaçoneria certament no és una secta, ja que no forma part de cap religió, ni ella mateixa és una religió.
Si el terme "secta" s'usa en sentit pejoratiu de grup religiós, amb un fort lideratge carismàtic, que sotmet i regula tots els aspectes de la vida dels seus membres, qualificar la Francmaçoneria com "secta" és un exercici de cinisme dolós o d'ignorància culpable. La Francmaçoneria no és un grup religiós ni una religió.
Tampoc té un lideratge de tipus carismàtic, sinó democràtic i, per descomptat, ni sotmet ni regula els aspectes de la vida dels seus membres més que a través de principis ètics genèrics com el de la tolerància, l'honradesa ..., principis que, per altres, són compartits per les societats democràtiques.
És la Francmaçoneria una societat secreta?

Parlant de manera estricta, no ho és. La Francmaçoneria és un societat discreta. És a dir, la tasca de la Francmaçoneria es realitza fonamentalment entre els seus membres, pel que la seva projecció cap a l'exterior és poc notable. La seva tasca exterior bàsicament rau en l'actuació dels seus membres, que apliquen en els àmbits social i personal els valors apresos en les Lògies. A més del que s'ha dit, és cert que la Francmaçoneria té secrets, com d'altra banda els tenen molts altres tipus d'institucions com els bancs, els partits polítics o els clubs de futbol, el que no els converteix en societats secretes. Fonamentalment, el secret maçònic afecta les maneres de reconeixement entre francmaçons i als seus rituals
És la Francmaçoneria atea?

No, no ho és. Cada maçó pot creuen en un déu o no creure en cap, pot professar una religió o no.
És la Francmaçoneria una religió?
 No, la Francmaçoneria no és en cap sentit una religió ni un substitut d'aquesta. La Francmaçoneria no pretendre canviar la religió d'aquell que crida a les portes de les seves Lògies ni substituir-la per una religió que hipotèticament ella representaria.
Té alguna cosa a veure la Francmaçoneria amb l'ocultisme o amb el satanisme?
 Doncs tampoc. La Francmaçoneria no té res a veure amb el satanisme, tot i que alguns semblin a hores d'ara obstinats a creure la farsa organitzada al segle passat (i posteriorment confessada) per Leo Taxil. Respecte al ocultisme, la Francmaçoneria res té a veure amb això. Però també és cert que durant el s. XVIII, segle de la Il · lustració però també de les fantasies alquímiques i esotèriques, en la Francmaçoneria es van introduir aquestes idees per persones atretes per l'halo misteriós del "secret de la Francmaçoneria".
Avui en dia, la pervivència de tot aquest entramat fantasiós és prácticametente cap, si bé encara perdura en certs motius rituals i, especialment, en una terminologia pseudoesotérica utilitzada per alguns francmaçons desproveïda de cap contingut real. A més, com ja s'ha dit, la Francmaçoneria no és cap religió i l'ocultisme i esoterisme són, gairebé sempre, formes religioses.
Llavors la Francmaçoneria no és una societat iniciàtica?
Sí i no. Si s'entén per societat iniciàtica una societat en la que per entrar cal passar per cert ritual, que a més hi ha uns graons de progrés que els seus membres van passant, i que té una certa ensenyament, llavors sí que és una societat iniciàtica.
 Si s'entén per societat iniciàtica una societat que preserva o té una "saviesa oculta", que transmet una "Tradició primordial", o que imparteix a través dels seus rituals una certa carisma, o una certa virtut o un poder, doncs decididament no. La Francmaçoneria no preserva cap saber especial o "saviesa oculta", cap "tradició primordial" (signifiqui el signifiqui aquest terme) ni cap poder o carisma especial.
I quin és l'objectiu polític de la Francmaçoneria?
Estem davant d'un altre tòpic. La Francmaçoneria no té objectius polítics, ni actuació política. Això no vol dir que els seus membres no puguin tenir i, de fet, entre els francmaçons ha hagut molts polítics. No obstant això, per poc que es coneguin, és bastant clar que les seves activitats polítiques han representat un ampli espectre polític, que va des de posicions conservadores fins a posicions esquerranes, amb la qual cosa no és possible pensar en una mà rectora que estigués després d'elles.
Què són els graus maçònics?
A la Francmaçoneria seus membres estan dividits en graus o, per dir-ho d'una altra manera, diferents nivells de progrés i de compromís, d'obligacions i drets. Cada grau se sol distingir per un determinat ritual, per uns signes de reconeixement i per una lliçó moral específics de cada un.
Quants graus hi ha?
 L'antiga i pura Francmaçoneria només coneix tres graus: el d'aprenent, el de company i el de mestre maçó. Amb el temps, i degut en gran part al grau de confusió que es va introduir en l'expansió pel continent europeu de la Francmaçoneria durant el segle XVIII, van aparèixer nous graus o nous sistemes de graus que pretenien ser la culminació del camí emprès pel francmaçó després de la seva entrada a la Lògia com a aprenent. Molts d'aquests sistemes encara subsisteixen en l'actualitat. D'aquí que es pugui llegir o sentir coses com ara "grau 33" o "grau 18", que pertanyen a sistemes d'aparició tardana en la Francmaçoneria.
Què és una lògia?
Una Lògia no és més que una assemblea estable que, de comú acord, estableixen els francmaçons per al seu treball maçònic. La Lògia és l'ànima i l'escola de la Francmaçoneria. Allà és on es treballen els rituals, on es va progressant en el camí maçònica i on es forgen els llaços de fraternitat entre germans. Una Lògia té per al seu funcionament un reglament i diversos càrrecs, els ocupants són els encarregats i responsables de fer funcionar la Lògia en els diferents aspectes vinculats a aquests càrrecs. Així, una Lògia tindrà un president, uns vicepresidents, un tresorer, etc.
Què entenen els francmaçons per fraternitat?
La fraternitat, tal com és entesa pels francmaçons, és el vincle de pau i harmonia que s'estableixen entre tots ells. A més, la fraternitat implica l'obligació d'ajuda mútua en cas de necessitat, amb el clar límit del respecte a les lleis legítimes ia l'ètica.
Llavors no és cert que un francmaçó estigui obligat a donar suport sempre i procurar l'ascens social o laboral d'altres maçons? Mai, si això suposa infringir la llei o actuar de forma renyida amb l'ètica.