COM FER-SE MAÇÓ?

La Lògia és una associació que s’ajusta a la legislació vigent a Espanya en matèria d’entitats associatives i , en aquest sentit , té un funcionament plenament democràtic , sent els seus estatuts els que estableixen els deures i drets dels seus membres , així com els requisits exigits per a la seva admissió.
·         Ser major d’edat .
·         No pertànyer ni haver pertangut a organitzacions que promoguin idees xenòfobes ni tendents o favorables a la discriminació de les persones per raó de les seves idees filosòfiques , polítiques o religioses , o per raó de la seva orientació sexual
·         Ser una persona lliure i independent i amb un comportament social digne.
·         Ser una persona tolerant i respectuosa amb els altres i amb si mateix .
·         Tenir mitjans d’existència honrats i suficients .
PRIMER PAS
El primer pas serà trucar a la nostra porta per mitjà d’una sol·licitud d’entrada. Si vostè ja coneix a algun dels nostres membres, serà  qui li indicarà es primeres passes a seguir. També ho pot fer posant-se en contacte amb nosaltres mitjançant la pàgina web.
Rebuda la seva petició, un membre de la nostra Lògia, es posarà en contacte amb vostè per concertar una primera entrevista i aclarir tots aquells aspectes de la maçoneria que vostè consideri convenients abans de donar el pas de seguir endavant . Aquesta entrevista no comporta el menor compromís per cap de les parts.  Si després d’aquesta entrevista la seva decisió és ferma, haurà de procedir a un segon pas .
SEGON PAS
Aquest és un pas breu , simplement haurà de signar una sol · licitud d’admissió i   haurà de proporcionar algunes dades sobre la seva persona . La seva sol · licitud serà presentada al V .·. M .· . de la nostra Lògia qui nomenarà a tres  Maçons perquè , per separat , s’entrevistin amb vostè per tal de comprovar la seva idoneïtat per pertànyer a la nostra Ordre. Després d’aquestes entrevistes, serà  la Lògia , tenint present els informes de les persones que l’han entrevistat ,qui  decidirà si el procés segueix endavant o no , decisió que se li comunicarà de forma immediata.
En cas que la decisió hagués estat positiva, podrà  procedir a un tercer pas .
TERCER PAS
En aquest punt del seu procés, serà la Lògia en Ple qui el sotmetrà a un examen mitjançant una compareixença en la qual haurà de respondre a totes les preguntes que li siguin formulades sobre qüestions diverses ( polítiques , econòmiques , socials , etc . ) .
Al final d’aquesta compareixença la Lògia, en votació secreta, decidirà sobre la seva admissió per formar part de la Maçoneria. Únicament serà rebutjada la seva candidatura en el cas que una minoria suficient ( més d’un terç ) consideri que el seu perfil no s’adapta a les exigències de l’Ordre.
Si el resultat és positiu, a partir d’aquest tercer pas vostè ja estarà en condicions de ser iniciat o iniciada i començar el seu camí com a maçó o maçona.
La condició de membre d’una Lògia maçònica comporta les següents obligacions :
·         Comprometre a assistir de forma regular a les Tingudes de la Lògia, en el nostre cas dues reunions al mes.
·         Contribuir al sosteniment de la Lògia.
·         Abonar la capitació d’entrada i els drets d’admissió.
·         Satisfer una quota mensual.
·         Ajudar al funcionament de la Lògia i les seves obres de solidaritat .
·         Òbviament totes aquelles normes no escrites i que es refereixen a l’ètica maçònica o la necessària fraternitat entre maçons.
·         Comprometre a guardar discreció sobre la identitat dels membres de la lògia , i les opinions i suggeriments abocades en la Tinguda .
·         Practicar la solidaritat moral i material amb els germans maçons que puguin necessitar-la.
·         Acceptar als estatuts generals de l’Ordre i el Reglament particular de la Lògia.
·         Acatar les decisions adoptades democràticament per l’assemblea de membres .
Finalment volem manifestar que al contrari que l’entrada , la sortida de la maçoneria és molt fàcil , simplement ha de manifestar el seu desig de no continuar com a membre actiu del nostre Taller .